Κάθε Πανεπιστημιακό Ίδρυμα αποτελείται από Σχολές, οι οποίες αποτελούν τις βασικές μονάδες του. Η Σχολή καλύπτει μία ενότητα συγγενών επιστημονικών κλάδων και εξασφαλίζει τη διεπιστημονική προσέγγιση, τη μεταξύ τους επικοινωνία και τον αναγκαίο για τη διδασκαλία και την έρευνα συντονισμό τους. Η Σχολή εποπτεύει και συντονίζει τη λειτουργία των Τμημάτων της, χαράσσει τη γενική εκπαιδευτική και ερευνητική πολιτική και την πορεία ανάπτυξης της, διατυπώνει γνώμη για τον προγραμματικό σχεδιασμό του Ιδρύματος κατά το σκέλος που την αφορά.

Η  Σχολή Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας εδρεύει στην πόλη της Πτολεμαΐδας και συγκροτείται από τα τμήματα:

    1. Μαιευτικής
    2. Εργοθεραπείας

Το Τμήμα Μαιευτικής καλύπτει  θέματα μαιευτικής, γυναικολογίας, νεογνολογίας, επαγγελματικής δεοντολογίας, οικογενειακού προγραμματισμού, γενετήσιας αγωγής, έρευνας, πρόληψης και αγωγής υγείας.

Το τμήμα Εργοθεραπείας καλύπτει τους τομείς της αυτοφροντίδας, της παραγωγικότητας και του ελεύθερου χρόνου, του εντοπισμού των δυσλειτουργικών στοιχείων και της εξειδικευμένης εργοθεραπευτικής παρέμβασης.

Η φοίτηση στα τμήματα της Σχολής διαρκεί 4 έτη.

Ο δεύτερος κύκλος σπουδών συνίσταται στην παρακολούθηση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), τα οποία ολοκληρώνονται με την απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών. Τα Π.Μ.Σ. απευθύνονται σε απόφοιτους ΑΕΙ σχετικών ειδικοτήτων.

Ο τρίτος κύκλος σπουδών περιλαμβάνει την εκπόνηση Διδακτορικής  Διατριβής και ολοκληρώνεται με την απονομή διδακτορικού τίτλου. Είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την έρευνα και την παραγωγή νέας γνώσης με στόχο την  αξιοποίηση της για την πρόοδο και ευημερία της κοινωνίας.