Τα όργανα διοίκησης της Σχολής  (άρθρα 16, 17, 18 και 19 του Ν. 4485/2017) είναι: α) ο Κοσμήτορας, β) η Κοσμητεία, γ) η Γενική Συνέλευση της Σχολής.

Α)  Προσωρινός Κοσμήτορας της Σχολής είναι ο Καθηγητής του Τμήματος  Χημικών Μηχανικών,  Κωνσταντίνος Τσανακτσίδης

Β) Την Κοσμητεία αποτελούν:

Ο ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ

Τσανακτσίδης Κωνσταντίνος, Καθηγητής του Τμήματος Χημικών Μηχανικών


ΤΑ  ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ

Σαββίδης Σεραφείμ, Καθηγητής, Πρόεδρος του Τμήματος Μαιευτικής, μέλος

Τσιαμήτρος Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πρόεδρος του Τμήματος Εργοθεραπείας,μέλος

Κουράκος Μιχαήλ, Επίκουρος Καθηγητής,  Τμήμα Μαιευτικής,  μέλος

Παπουτσής Δημήτριος,  Επίκουρος Καθηγητής,  Τμήμα Μαιευτικής,  μέλος

Τζητηρίδου Μαρία,  Επίκουρος Καθηγήτρια,  Τμήμα Μαιευτικής,  μέλος


ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ


ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΜΕΛΩΝ Ε.ΔΙ.Π.


ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΜΕΛΩΝ Ε.Τ.Ε.Π.